درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.
در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۷ آبان ۱۳۹۴

ایرانیان و پیری

آیا ایرانیان زود پیر می‌شوند؟
۲۴ آبان ۱۳۹۴

دروغگوها و حافظه

آیا دروغگوها حافظه ندارند؟
۲۴ آبان ۱۳۹۴

موجودات زنده و محیط زیست

تاثیر تراکم موجودات زنده بر محیط زیست

محصولات