درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۹ آبان ۱۳۹۴

از سر باز کردن بچه‌ها

از سر باز کردن در خانواده‌های امروز
۸ آبان ۱۳۹۴

کاپیتالیسم – کمونیسم

کمونیسم در درون کاپیتالیسم
۲ آبان ۱۳۹۴

اولویت سرمایه گذاری

معیاری برای اولویت‌های سرمایه گذاری در امروز و آینده

محصولات