درباره من


اسکندر عابدینی هستم، در زمینه تولید نرم افزار فعالیت می‌کنم.

در این سایت می‌توانید یادداشتهایی از اینجانب را در موضوعات مختلف مطالعه کنید، البته این یادداشتها صرفاً افکاری است که

به ذهنم خطور می‌کند و قطعاً هیچگونه اصراری بر درست بودن نظراتم ندارم و تصمیم گیری در رد یا پذیرش نظرات را به

خواننده واگذار می‌کنم.

جدیدترین نوشته ها

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

خلقت – تکامل

خدایی که خلق کرد - خدایی که تکامل می‌بخشد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

اندیشمند دشمن اندیشه – اندیشمند دوستدار اندیشه

گفتاری درباره اندیشمندان و اندیشمندان دوستدار اندیشیدن
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

خاورمیانه – دموکراسی و تروریسم

ظرفیت کشورهای خاورمیانه در رسیدن به دموکراسی

محصولات